PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA SR 2014-2020
CERTIFIKÁCIA SPRÁVNEJ FARMARSKEJ PRAXE A SOCIÁLNYCH ŠTANDARDOV
GLOBALG.A.P., GRASP
Mlieko, produkty ŽV, potravinárstvo, krmivá
Štandardy kvality, sociálne štandardy, GMO Free, QM, Glyphosat
AEO, IP, EP, Zákonne podmienky hospodárenia CC a dobré poľnohospodárske a enviromentálne podmienky DPEP
CERTIFIKÁCIA SPRÁVNEJ FARMARSKEJ PRAXE A SOCIÁLNYCH ŠTANDARDOV
GLOBALG.A.P., GRASP

PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA SR 2014-2020

PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA SR 2014-2020 

Program rozvoja vidieka SR 2007-2013 bol schválený vládou SR dňa 14.05.2014 a predstavuje spoločný programový dokument Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre poskytnutie podpory z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020 v oblasti zameranej na zvýšenie rastu, udržanie a tvorbu pracovných miest na vidieku v súlade s ochranou životného prostredia a na dosiahnutie cieľov rozvoja vidieka: podporovať konkurencieschopnosť poľnohospodárstva, zabezpečovať udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi a dosiahnuť vyvážený územný rozvoj vidieckych komunít.

Európskou komisiou bol  PRV SR 2014 - 2020, ktorého predkladateľom bolo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, prijatý dňa 13.02.2015.

PRV načrtáva priority Slovenska pri využívaní verejných prostriedkov vo výške 2,1 miliardy EUR, ktoré budú k dispozícii počas sedemročného obdobia (1,545 milióna EUR z rozpočtu EÚ a 534 miliónov EUR z vnútroštátnych zdrojov). Slovenský Program rozvoja vidieka patrí medzi prvých 27 schválených programov z celkového počtu 118.

Podpora rozvoja vidieka predstavuje tzv. druhý pilier spoločnej poľnohospodárskej politiky, pričom členským štátom poskytuje finančné krytie z prostriedkov EÚ na celoštátne či regionálne riadenie viacročných spolufinancovaných programov. Celkovo sa vo všetkých 28 členských štátoch prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) v období rokov 2014 až 2020 vynaloží 99,6 miliardy EUR z finančných prostriedkov EÚ.

PRIORITY PRV SR 2014 -2020:

  • Podpora prenosu znalostí a inovácií v poľnohospodárstve, lesníctve a vidieckych oblastiach
  • Zvýšenie životaschopnosti a konkurencieschopnosti, podporainovačných technológií a udržateľného hospodárenia
  • Podpora organizácie, spracovania, dobrých životných podmienok zvierat a riadenia rizík
  • Podpora efektívnosti zdrojov a klímy
  • Podpora soc. inklúzie, znižovania chudoby a hospodárskeho rozvoja

OPATRENIA A PODOPATRENIA PRV SR 2014 -2020:

OPATRENIE

1 Prenos znalostí a informačné aktivity

Podopatrenie:

1.1  Podpora odborného vzdelávania a získavania zručností (Prijímateľ podpory: poskytovatelia prenosu vedomostí a zručností pre poľnohospodárov, obhospodarovateľov lesa, spracovateľov produktov poľnohosp. a lesnej prvovýroby a malé a stredné podniky vo vidieckych oblastiach – vybraní VO)

1.2  Podpora demonštračných aktivít a informačné akcie  (Prijímateľ podpory: poskytovatelia informačnej akcie a demonštračných aktivít pre poľnohospodárov, obhospodarovateľov lesa, spracovateľov produktov poľnohosp. a lesnej prvovýroby a malé a stredné podniky vo vidieckych oblastiach – vybraní VO)

OPATRENIE

2 Poradenské služby

Podopatrenie:

2.1 Podpora využívania poradenských služieb (Prijímateľ podpory: certifikovaní poradcovia, organizácie združujúce certifikovaných poradcov, resp. spoločnosti zamestnávajúce certifikovaných poradcov (napr. SPaPK)  – vybraní VO)

2.2 Podpora vzdelávania poradcov (Prijímateľ podpory: vzdelávacie organizácie oprávnené k odbornej príprave poradcov = vybraní VO)

OPATRENIE

4 Investície do hmotného majetku

Podopatrenie:

4.1 Podpora investícií do poľnohospodárskych podnikov  (prijímateľ podpory: FO a PO podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe)

4.2 Podpora investícií do spracovania/uvádzania na trh a/alebo vývoja poľnohospodárskych produktov (prijímateľ podpory: FO a PO podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe, resp. aj potravinárskej prvovýrobe – na zriadenie podnikovej predajne)

4.3 Podpora investícií do infraštruktúry týkajúcej sa rozvoja, modernizácie alebo adaptácie poľnohospodárstva a lesníctva (prijímateľ podpory: MPaRV SR, resp. miestna územná samospráva, resp. obhospodarovateľ lesa podľa zákona č. 326/2005 Z.z.)

4.4 Podpora neproduktívnych investícií spojených s plnením agro-environmentálnych cieľov súvisiacich s klímou (prijímateľ podpory: PO alebo FO podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe)

OPATRENIE

5 Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby zničeného prírodnými pohromami a katastrofickými udalosťami a zavedenie vhodných preventívnych opatrení

Podopatrenie:

5.1 Podpora investícií do preventívnych opatrení na zníženie následkov pravdepodobných prírodných pohrôm, nepriaznivých klimatických a katastrofických udalostí (prijímateľ podpory: PO alebo FO podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe)

OPATRENIE

6 Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti

Podopatrenie:

6.1 Podpora na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov (prijímateľ podpory: SHR, tzv. mladý farmár do 40 r. formou paušálnej platby)

6.3 Podpora na začatie podnikateľskej činnosti pre rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov (prijímateľ podpory: SHR, malý poľnohospodársky podnik)

6.4 Podpora investícií do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (prijímateľ podpory: mikropodniky a malé podniky vo vidieckych oblastiach)

OPATRENIE

7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie:

7.2 Podpora investícií do budovania, zlepšenia alebo rozšírenia všetkých typov malej infraštruktúry vrátane investícií do obnoviteľných zdrojov energie a úspor energie (prijímateľ podpory: pri obnoviteľných zdrojoch energie obce do 1 000 obyv., pri investíciách do budovania, zlepšenia alebo rozšírenia všetkých typov malej infraštruktúry obce do 1000 obyv., združenia obcí, a pri kanalizácii a ČOV aj obce, ktoré sú súčasťou aglomerácie na  2000 EO a pod 2000)

7.3 Podpora infraštruktúry širokopásmového internetu vrátane jej budovania, zlepšenia a rozšírenia, podpora pasívnej infraštruktúry širokopásmového internetu a zabezpečenie prístupu k širokopásmovému internetu a verejnému e-governmentu (prijímateľ podpory: obce do 500 obyv., združenia obcí)

7.4 Podpora investícií do zriaďovania, zlepšenia alebo rozšírenia miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane služieb v oblasti voľného času a kultúry a do súvisiacej infraštruktúry (prijímateľ podpory: obce do 1 000 obyv., združenia obcí)

7.5 Podpora investícií pre verejné využívanie rekreačnej infraštruktúry, informačnej a drobnej infraštruktúry cestovného ruchu (prijímateľ podpory: obce do 1 000 obyv., združenia obcí)

OPATRENIE

8 Investície do rozvoja lesných oblastí  a zlepšenie životaschopnosti lesov

Podopatrenie:

8.3. Podpora prevencie poškodzovania lesov lesnými požiarmi, prírodnými pohromami a katastrofickými udalosťami (prijímateľ podpory: FO a PO obhospodarujúce lesy vo vlastníctve súkr. vlastníkov a ich združení, obcí a ich združení, cirkví  či štátu)

8.4. Podpora prevencie poškodzovania lesov lesnými požiarmi, prírodnými pohromami, katastrofickými udalosťami a obnova poškodených lesov (prijímateľ podpory: FO a PO obhospodarujúce lesy vo vlastníctve súkr. vlastníkov a ich združení, obcí a ich združení, cirkví  či štátu)

8.5. Podpora investícií zlepšujúcich odolnosť a environmentálnu hodnotu lesných ekosystémov (prijímateľ podpory: FO a PO obhospodarujúce lesy vo vlastníctve súkr. vlastníkov a ich združení, obcí a ich združení, cirkví  či štátu)

8.6. Podpora investícií do lesných technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh (prijímateľ podpory: FO a PO obhospodarujúce lesy vo vlastníctve súkr. vlastníkov a ich združení, obcí a ich združení, cirkví  či štátu)

OPATRENIE

9 Zakladanie skupín a organizácií výrobcov  (prijímateľ podpory: skupiny a organizácie výrobcov oficiálne uznané príslušnou inštitúciou do konca programového obdobia, ktoré spĺňajú definíciu malého alebo stredného podniku – ich členovia budú FO alebo PO podnikajúce v poľnohospodárstve)

OPATRENIE

10 Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie (prijímateľ podpory: FO a PO podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe spĺňajúce definíciu aktívneho farmára podľa čl. 9 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 – ročné platby)

Podopatrenie:

10.1 Platby za agroenvironmentálno-klimatické záväzky

10.2 Podpora na zachovanie a udržateľné využívanie a rozvoj genetických zdrojov v poľnohospodárstve

OPATRENIE

11 Ekologické poľnohospodárstvo (Prijímateľ podpory: Fyzické a  právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe a ich združenia plniace požiadavky na aktívneho poľnohospodára podľa čl. 9 nariadenia EÚ č. 1307/2013 – ročné platby)

Podopatrenie:

11.1 Platby na konverziu na ekologické poľnohospodárstvo

11.2 Platby na udržanie ekologického poľnohospodárstva

OPATRENIE

12 Platby v rámci sústavy Natura 2000

Podopatrenie:

12.1 Kompenzačné platby v rámci sústavy Natura 2000 – poľnohospodárska pôda  (prijímateľ podpory: FO a PO podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe spĺňajúce definíciu aktívneho farmára podľa čl. 9 nariadenia (EÚ) č. 1307/201 – ročná platba)

12.2  Kompenzačné platby v rámci sústavy Natura 2000 – lesný pozemok(prijímateľ podpory: Súkromní vlastníci lesa alebo združenie súkromných vlastníkov lesa s právnou subjektivitou -  ročná platba)

OPATRENIE

13 Platby pre oblasti s prírodnými alebo inými  osobitnými obmedzeniami (prijímateľ podpory: Fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe spĺňajúce definíciu aktívneho farmára podľa čl. 9 nariadenia č. 1307/2013 -  ročná platba)

Podopatrenie:

13.1 Kompenzačné platby v horských oblastiach

13.2 Kompenzačné platby pre ostatné oblasti čeliace významným prírodným obmedzeniam

13.3 Kompenzačné platby v ostatných oblastiach postihnutých špecifickými obmedzeniami

OPATRENIE

14 Dobré životné podmienky zvierat  (prijímateľ podpory: Fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe spĺňajúce definíciu aktívneho farmára podľa čl. 9 nariadenia č. 1307/2013 -  ročná platba)

OPATRENIE

15 Lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov

(prijímateľ podpory: Súkromní  a verejní správcovia  lesa alebo združenie súkromných  a verejných  správcov  lesa s právnou subjektivitou, resp. štátni správcovia lesa)

Podopatrenie: 

15.1 Platby na lesnícko-environmentálne záväzky

15.2  Podpora na účely ochrany a podpory  lesných genetických zdrojov

OPATRENIE

16 Spolupráca

Podopatrenie: 

16.1.  Podpora zriadenia operačných skupín EIP zameraného na produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva

16.2.  Podpora pilotných projektov a podpora vývoja nových postupov, procesov a technológií

16.3 Spolupráca medzi strediskami prevádzkovateľov v organizovaní spoločných pracovných procesov pri spoločnom využívaní zariadení a prostriedkov pre rozvoj/marketing cestovného ruchu

16.4. Podpora horizontálnej a vertikálnej spolupráce medzi účastníkmi dodávateľského reťazca pre vznik a rozvoj krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov a podpora propagačných činností v miestnom kontexte týkajúcich sa rozvoja krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov

16.8 Podpora pre vypracovanie plánov lesného hospodárstva alebo rovnocenných nástrojov

OPATRENIE

17 Riadenie rizík

Podopatrenie: 

17.2 Vzájomné fondy pre nepriaznivé poveternostné udalosti, choroby zvierat a rastlín, zamorenie škodcami a environmentálne nehody

OPATRENIE

19 LEADER   (prijímateľ podpory: Verejno-súkromné partnerstvo, ktoré má právnu formu: občianske združenie v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov)

Podopatrenie: 

19.1 Prípravná podpora – len pre VSP, ktoré doteraz nemali štatút MAS

19.2 Podpora implementácie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou – v rámci LEADER: 1. Konkurencieschopnosť a diverzifikácia poľnohospodárstva a lesníctva; 2. Kvalita života (obnova a rozvoj obcí); 3. Vidiecky cestovný ruch; 4. Technológie šetrné k ŽP, inovácie, vzdelávacie a informačné akcie a pod.

19.3 Príprava a vykonávanie činností spolupráce miestnych akčných skupín – projekty spolupráce

19.4 Chod miestnej akčnej skupiny a animácia

 

COPYRIGHT 2019 - ZAS s.r.o. | Web by SOLLERS.SK

We use cookies
Čo sú súbory cookie? Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia vo vašom počítači alebo zariadení pri návšteve našej webovej stránky. Ako používame súbory cookie? Tým, že používame súbory cookies, nedochádza k porušovaniu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje, ani ich neposkytujeme sprostredkovateľom resp. tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním tejto našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do svojho prehliadača. O tejto skutočnosti ste upozornení pri návšteve našej webovej stránky a svoj súhlas prejavujete ďalším prezeraním našej webovej stránky. Ak užívateľ nesúhlasí s používaním súborov cookies, našu webovú stránku nenavštevuje alebo súbory cookies aktívne vymaže alebo zablokuje. Ak dôjde k odmietnutiu používania cookies, našu stránku budete môcť naďalej navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne. Súbory cookies sa ukladajú do počítača užívateľa, aby mu umožnili prístup k rôznym funkciám. Súbory cookies používame na zvýšenie efektivity vašich návštev na našej webovej stránke. Súbory cookies používame na účely zapamätania predvolieb prehľadávania a to napríklad veľkosti textu, uprednostňovaného jazyka, predvolieb farieb atď., čo nám umožňuje jednoduchšie prechádzanie našou stránkou, a zhromažďovanie analytických informácií, a to napríklad počtu návštevníkov na našej webovej stránke. Cookies nám umožňujú lepšie zhromažďovať informácie o používaní našej webovej stránky. V ich údajoch však v žiadnom prípade nezhromažďujeme vaše osobné údaje a informácie. Ukladá sa len jedinečný identifikátor relácie, ktorý nám umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby užívateľa pri ďalšej návšteve webovej stránky. Typy súborov cookies sú (a) súbory cookie relácie, ktoré sú dočasne uložené v počítači alebo zariadení počas relácie prehľadávania a po jej ukončení sa odstránia (b) trvalé súbory cookie, ktoré sa uchovávajú v počítači dlhší čas. Tieto trvalé súbory cookie môže užívateľ vymazať. Ako kontrolovať súbory cookie? Ponuka prevažnej časti prehliadačov obsahuje možnosti konfigurácie nastavení, napr. povolenie súborov cookie, prezeranie súborov cookie, zakázanie všetkých alebo vybratých súborov cookie atď. Ďalšie informácie o správe súborov cookies môžete nájsť na tejto adrese
Ok